Deze website wordt inhoudelijk en technisch beheerd door Vissers Process Engineering (VPE).; de beheerder genoemd. Voor inhoudelijke vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met Vissers Process Engineering (VPE) evenals voor technische vragen en/of opmerkingen. Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden:

De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie betreffende Vissers Process Engineering (VPE). Ondanks dat bij het samenstellen en onderhouden van deze website alle zorgvuldigheid is betracht, kan de beheerder niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De beheerder kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Zodanig gebruik van deze website dat het gebruik van andere bezoekers wordt gestoort, het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan. De beheerder wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website nadrukkelijk van de hand en het gebruik van geboden informatie geschiedt geheel voor eigen risico. Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door de beheerder niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. De beheerder wijst iedere aansprakelijkheid hieromtrent nadrukkelijk van de hand. Wanneer u zonder verificatie of nader advies bij de desbetreffende derde(n) gebruik maakt van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en risico. De beheerder behoudt zich het recht voor om content te allen tijden te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen zonder opgaaf van redenen.

De beheerder, respectievelijk de rechthebbende, behouden alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot de website, de achterliggende techniek en hierop gepresenteerde content (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vissers Process Engineering (VPE) over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distributeren of openbaar te maken. Hyperlinks naar de homepage www.vpe.nu zijn toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Vissers Process Engineering (VPE). Het plaatsen van links naar onderliggende pagina’s, zogenaamde ‘deeplinks’, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Vissers Process Engineering (VPE). De beheerder aanvaard geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website, de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website aan Vissers Process Engineering (VPE) wordt gezonden of aan u wordt gezonden, het verlies van gegevens, downloading of gebruik van documenten die via deze website beschikbaar worden gesteld, of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt zich mede uit tot bestuurders en medewerkers van de beheerder. De beheerder kan de website of onderdelen daarvan zonder voorafgaande bekendmaking (tijdelijk) buiten gebruik stellen. De beheerder aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onbereikbaarheid van de website of een onderdeel daarvan. De beheerder behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze voorwaarden) te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn per wijzigingsdatum van kracht. Op de website en deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.